Verksamhetsberättelse 2011/2012

Här nedan följer verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2011/2012. Verksamhetsberättelsen kommer även finnas tillgänglig på årsmötet som är den 27 februari i Gamla stan. Separat kallelse kommer senare.

Verksamhetsberättelse för Sofiamoderaterna år 2011

Föreningens årsmöte hölls den 11 mars 2011 och då valdes Anders Alvebäck till ny ordförande, Tünde Kovach omvaldes till vice ordförande och följande personer utsågs till styrelsemedlemmar: Gun-Britt Borglund, Maria Braun, Johan Hyltenstam (kassör), Anders Karlsson, Per-Ove Karlsson, Petter Krönmark, Per Melin (kampanjansvarig), Lennart Pilarp (medlemsansvarig), Gunila Walfridsson (utbildningsledare), Nikolina Bucht (ny), Victor Lorenz (ny), Lena Sjöberg (ny), Per Törnvall (ny). Till styrelsen adjungerades också Margareta Björk och Margareta Lindbergh. Jan Borglund utsågs till revisor och Bengt Carlsson till revisorssuppleant. Till valberedningen valdes Thomas Eriksson, samk.(ny), Margareta Björk och Margareta Lindbergh.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete har ändrats något. Vi har beslutat att ha färre formella styrelsemöten – fem protokollförda – och istället fler möten av mer samtals- och utbildningskaraktär. Vi tycker att vi därigenom skapar bättre förutsättningar för att sprida vårt politiska budskap och vi fokuserar mer på vår kärnverksamhet – värva nya röster.

Under våren fastställdes det övergripande målet för föreningens verksamhet: Valseger år 2014! Målet för valsegern är att öka från 30 % till 40 % Moderata röster i Sofias valdistrikt. Fyra olika arbetsområden som är avgörande för en valseger har identifierats: Medlemsvård, Utbildning, Kampanjer och Samverkan inom första valkretsen.

Vi skall göra det intressant och trevligt att vara med i Sofiamoderaterna. En aktivitetsplan har arbetats fram vari bland annat en utbildningsresa till Åland ingår under mottot ”Bli säkrare i din roll som Moderat företrädare”. Vi vill att fler medlemmar deltar i våra aktiviteter och att även icke medlemmar provar på att delta.

Kampanjer har skett under hela året, främst då vid Skrapan på Götgatan. Vi har oftast träffats andra lördagen i månaden, då vi under Per Melins och Anders Karlssons ledning kampanjat vid Skrapan och på Bondens marknad. Runt tio medlemmar har oftast varit närvarande. När det har varit Lönelördag har vi alltid stöttat upp Mariaföreningen med en handfull medlemmar. Vi letar hela tiden efter en lämplig kampanjplats inom Sofias eget område. Vi kommer att förskjuta vår verksamhet ned till färjan mellan Sofia och Sjöstaden, där vi tror oss nå fler intresserade inom vårt ansvarsområde.

Samarbetet med de övriga föreningarna i första valkretsen har intensifierats och det sker nu regelbundna ordförandeträffar, men även ett fördjupat samarbete med fler medlemmar närvarande har skett mellan Mariamoderaterna och oss och detta arbete fortsätter.

MUF har tilldelats ett eget geografiskt ansvarsområde. Området som begränsas av Götgatan-Ringvägen-Katarina Bangata har tilldelats MUF och man har börjat utarbeta en aktivitetsplan för att kunna höja det Moderata röstetalet i området. Vi förväntar oss en kraftig framgångsvåg i detta område som alltid har varit vårt svagaste. Ansvaret vilar tungt på Nikolina Buchts, Victor Lorenz och Petter Krönmarks axlar.

I november genomfördes den traditionella Räkfrossan med ett mycket gott ekonomiskt överskott – nära 3 000 kronor. Då Mariaföreningens kräftskiva fick ställas in med kort varsel blev det rekordartat deltagande och vi fick lyssna till Stockholmsförbundets nye ordförande Henry Sténsson. Som vanligt sköttes Räkfrossan med bravur av Margareta Lindbergh och Gun-Britt Borglund. Vi hoppas kunna genomföra lite fler aktiviteter under det kommande året.

Gunila Walfridsson och Lennart Pilarp har fortsatt att vara idoga i sitt arbete med ”Aktiva Moderater” där de i samarbete med några andra aktiva Södermalmsmoderater ordnat en mängd olika aktiviteter i form av studiebesök och föredrag. Verksamheten har blivit mycket uppskattad.

Tünde Kovach och Gunila Walfridsson har tillsammans med en representant från Högalidsföreningen startat ”SöderMöten” på restaurang Söderkisen. Man träffas regelbundet och har trevligt. Med tiden kommer en talare att bjudas in. Det hela har snabbt utvecklats till en succé, vid senaste mötet var det smockfullt med glada Moderater och då inte bara från Södermalm.

Lena Sjöberg arbetar med att skapa ett Moderat företagarnätverk i Sofia och hon bloggar också på Moderata Företagarrådets hemsida om sina erfarenheter som småföretagare på Södermalm.

Anders Alvebäck sitter i styrelsen för Moderata Företagarrådet och leder nu arbetet med att ta fram ett företagspolitiskt program för Stockholms stad och län.

Sammanfattningsvis kan sägas att föreningen har aktiverat sig på ett löftesrikt sätt. Medlemmarna tar egna initiativ och arbetar gärna med andra föreningar i egna små projekt. Det återstår ännu mycket att göra, men vi har lagt en grund som det går att bygga en framtida verksamhet på och denna skall leda till att vi uppnår det fastställda målet på minst 40 % Moderata röster i nästa val.

En förutsättning för att nå detta mål är dock att fler medlemmar söker sig till vårt föreningsarbete. Alla är välkomna att komma på våra styrelsemöten och man får gärna ta en bekant, granne, familjemedlem, ja, vem som helst, med sig för att göra sig mer bekant med oss och själv presentera sig för oss andra Moderater.

Föreningen har ett stort behov av informatörer som kan hjälpa till med snygga utskick och en mer aktiv hemsida. Frivillig hjälp mottages med tacksamhet!

Föreningen har 123 medlemmar och kassan innehöll den sista december 10 053 kronor.

Styrelsen
Sofia församling den 6 februari 2012