Finansborgarrådets förslag till budget 2014

Nedan följer en kort sammanfattning av finansborgarrådets förslag till budget 2014 med tonvikt på Södermalm.

SVENSK EKONOMI
-Under hösten väntas en successiv konjunkturförstärkning.
-Ökad BNP med 0,1 % andra kvartalet 2013
-Små förändringar på arbetsmarknaden

STOCKHOLMS STAD
-Oförändrad skattesats
-Ökning av skatteintäkterna med 1 429 mnkr
-Finansieringen ökar med 1 488 mnkr (+ 4,1 %) till 38 186 mnkr

-140 000 nya bostäder 2010-2030

Förskola
-Schablonökning + 3 %
-Den kommunala förskolepengen ökar från 79 % till 80 % av schablonen
-Gemensam ingång ansökan förskola via webben

Prioriteringar: -Projekt på läsning: ”Stockholm högläser”
-Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ska integreras i förskoleverksamheten och bli ett verktyg i barns lärande

Södermalm anpassar verksamheten till färre barn.
Södermalms sdn ska verka för att successivt öka antalet förskolor med tillagningskök.

Barn, kultur och fritid
-Satsning på fältassistenter, 10 mnkr – drygt 1 mnkr på Södermalm
-Satsning på parklekar, 5 mnkr
-Södermalms sdn blir ansvarig för samordningen av kollofrågorna, samt utveckling av olika kolloalternativ, så att fler barn åker på kollo.

Individ- och familjeomsorg
-Höjning 70 mnkr till barn- och ungdomsdelen inom IoF
-Södermalm: minskad tilldelning av medel till IoF – beroende på socioekonomisk nyckel (många högutbildade och högavlönade invånare i stadsdelen)

Prioriteringar: -Barn och ungdomar i familjehem
-Våld i nära relationer
-Socialnämnden utreder en gemensam öppenvård (mottagning) för barn och ungdom i hela staden

Funktionsnedsättning
-Schablonhöjning 1,5 % för LSS-boende
-Sänkning av ersättningen för personer som har med sig personlig assistent till daglig verksamhet

Prioriteringar: -Tillgänglighetsfrågor
-Fortsatt utbyggnad (Nytt: sdn förfogar över 50% av de nya platserna i det egna området – tidigare: 30 %

Ekonomiskt bistånd
-Ökning med 5 mnkr

Södermalms bidragshushåll har minskat.

Prioriteringar: -Stävja felaktiga utbetalningar
-Hålla kostnaderna nere

Arbetsmarknadsåtgärder

Prioritering: -Feriearbete under sommar- och jullov

Äldreomsorg
-Nytt ersättningssystem samt indexuppräkning på 2,5 % för vård- och omsorgsboende
-Nytt ersättningssystem och tidsredovisningssystem för hemtjänst (mer utförd tid i hemmet)
-Höjning av pengen för hemtjänst med 3 %
-Södermalms modell för insamling av äldres synpunkter på sitt vård- och omsorgsboende god förebild för samtliga sdn

Södermalm får ökad tilldelning av medel.

Prioriteringar: -Utevistelsegaranti
-Val av maträtt direkt vid bordet
-Äldre Direkt utökat uppdrag, lotsa äldre i valet av utförare
-Krav på nätbaserad utbildning i Demens ABC
-Servicehusen kvarstår så länge behov finns
-Äldrenämnden får i uppdrag att utveckla samverkan med Socianämnden – övergången vid 65 år samt ansvar för hemlösa och missbrukare över 65 år
-Utreda möjligheten att ansvara för hemsjukvård (försöksverksamhet)

Stadsmiljö
-Satsning om 10 mnkr för att förbättra och levandegöra offentliga platser – ”Idéernas Stockholm”
-Fortsatta satsningar på renhållning, skötsel, underhåll och tillgänglighet av parker

Södermalm: ökad investeringsbudget för nya lekplatser 1 mnkr

Medarbetare

Prioriteringar: -Kvalitetssäkrad rekrytering
-Erbjuda ofrivilligt deltidsanställda heltid
-Ytterligare sänkning av sjukfrånvaron
-Ledarskapsutveckling o chefsförsörjning